Vrijdag 28 mei hadden wij naar aanleiding van door ons eerder gestelde vragen i.v.m. de gebiedsontwikkeling Vlinderveen/Slakkenveen een bijeenkomst met wethouders Bal en Mijnans, betrokken gemeentelijk planoloog en 2 vertegenwoordigers van Realconomy. Hier werd uitgelegd hoe de onduidelijkheid is ontstaan.

De normale gang van zaken is dat initiatieven bij de gemeente terechtkomen en er daarna een verkennend gesprek plaatsvindt tussen initiatiefnemer en gemeente. Tijdens zo’n gesprek is het plan van en door Realconomy als CONCEPT gepresenteerd. Vervolgens wordt in een projectgroep met ambtenaren van o.a. economie, verkeer, wonen, onderwijs en stedenbouw vanuit hun specialisatie vakkundig gekeken wat (financieel) haalbaar is. Hierna wordt er door de gemeente aangegeven aan welke randvoorwaarden een ontwikkelplan moet voldoen, denk hierbij bijvoorbeeld aan verbeteringen aan park, winkelcentrum, onderwijs, verkeer etc. Door de huidige hoeveelheid aan projecten binnen de gemeente wordt dit onderzoek, bij gebrek aan gemeentelijke capaciteit, (deels) uitbesteed. Aangezien hier een krediet van € 50.000,- voor nodig was en dit uiteraard alleen kan met toestemming van de Raad, is deze dus in een eerder stadium dan gebruikelijk geïnformeerd. Hierbij is het voorlopige ontwikkelplan van Realconomy gedeeld als bijgesloten informatie aan de Raad, maar slechts als zijnde concept.

Als na het onderzoek de haalbaarheid positief blijkt en er met de initiatiefnemer een voorlopig plan ontwikkeld is, gaat het verder als project en richting de Raad. Er kunnen op dat moment meerdere varianten zijn die misschien voor ongeveer 30% vastliggen en deze worden dan met bewoners en/of andere belanghebbenden besproken tijdens een informatieavond of enquête. Vanaf dit punt worden dus de input en wensen van de buurt meegenomen. Het haalbaarheidsonderzoek zal naar verwachting eind 2021 zijn afgerond.

De waarde binnen de wijk van de betrokken ondernemers is wederom duidelijk gemaakt, hier wordt grondig aandacht aan besteed in het onderzoek van de gemeente en meegenomen in de randvoorwaarden voor de ontwikkeling. Uiteindelijk is het aan de eigenaar van het pand en de ondernemers zelf om te bepalen of deze (willen) terugkomen in eventuele nieuwbouw. Er is door Realconomy toegezegd volgende week contact op te nemen met deze ondernemers en met hen in gesprek te gaan.

Ook is er gesproken over de in het concept te verwachten overlast door hoogbouw, plaatsing van scholen inclusief speelplaats op het winkelplein en de extra parkeerdruk. Al deze zaken komen aan bod in het haalbaarheidsonderzoek en zoals eerder gezegd, daarna nog voor een groot deel aanpasbaar na de input van de bewoners.

We hebben tot slot nogmaals benadrukt dat de communicatie richting bewoners en ondernemers verre van goed gegaan is en dit voor een groot deel heeft gezorgd voor de onrust in de wijk. Hiervan is de wethouder zich terdege bewust en hij belooft verbetering in de toekomst.

We houden u op de hoogte van eventueel verdere ontwikkelingen.